ALT DET MED SMÅT

Forsikringsbetingelser
1. Husets Elektronikforsikring omfatter følgende produkter og løbetider

Husets Elektronikforsikring kan kun tegnes af privatpersoner og gælder de produkter der er i husstanden, og som er nævnt i nedenstående betingelser. Dokumentation på købet SKAL kunne fremvises ved enhver skade. Kan der ikke fremvises dokumentation for købet, er skaden ikke dækningsberettiget. Forsikringen dækker i 2 til 5 år alt afhængig af, hvilket produkt der er tale om (se nedenstående). Produkter med en købspris på mere end 40.000 kr., er ikke omfattet af disse betingelser.

Husets Elektronikforsikring kan kun tegnes, hvis husstandens adresse er i Danmark.

Husets Elektronikforsikring omfatter de personer, som er registreret på husstandens adresse i forhold til folkeregistret.

2. Husets Elektronikforsikring, løber i
 • 2 år for tablets, e-boglæsere, smartwatches og mobiltelefoner,
 • 3 år for PC`ere og relateret udstyr (skærme, printere, scannere, ekstern harddiske),
 • 4 år for TV, paraboler, projektorer, DVD/Blue ray afspillere, HiFi (forstærkere, tunere, cd-afspillere, pladespillere, højtalere), harddiskoptagere, digitalmodtagere, spillekonsoller, kameraer og videokameraer,
 • 5 år for opvaskemaskiner, vaskemaskiner, vaske-/tørre maskiner, køleskabe, køle-/fryseskabe, fryseskabe, emhætter, indbygningsovne, indbygningsplader, komfurer, tørretumblere, mikrobølge-/kombiovne,
 • Dækningsperioden regnes fra apparatets leveringsdato ifølge købsfakturaen, og dækker udefra kommende skader (herunder uheld) fra leveringsdato, mens funktionsfejl dækkes efter udløb af den 2-årige reklamationsret i.h.t Købelovens § 83, for de apparater der har en længere forsikringsperiode (se ovenfor) end 2 år.
3. Husets Elektronikforsikring dækker
 • Normale reparationsomkostninger som følge af mekanisk eller elektrisk nedbrud, der gør apparatet uanvendeligt.
 • Normale reparationsomkostninger ved beskadigelse som følge af pludselige og uforudsete udefra kommende årsager (herunder hændelige uheld, fremmedlegemer m.m), der gør apparatet uanvendeligt.
 • Skader som følge af slitage (se dog undtagelser).
 • Rensning, når dette kan afhjælpe en opstået fejl.
 • Skader på fjernbetjeninger.
 • Skader som sker uden for Danmark, som f.eks. hvis man er på ferie.
4. Afskrivning

Der er ingen afskrivning på Husets Elektronikforsikring.

5. Selvrisiko

Der er ingen selvrisiko på Husets Elektronikforsikring.

6. Karensperiode

For produkter købt samtidig med Husets Elektronikforsikring, eller efter, er der ingen karensperiode. For husstandens øvrige sikrede genstande, gælder en karensperiode på 3 måneder vedr. udefra kommende skader (Accidential Damage), samt en karensperiode på 3 måneder vedr. funktionsfejl (mekanisk/elektrisk nedbrud).

7. Regulering af betingelser

Betingelserne kan til enhver tid reguleres på præmie, selvrisiko og dækningsomfang herunder produkter og selve dækningen. Dette varsles med løbende måned plus en måned.

8. Præmievarsling

Præmien fremgår af forsikringscertifikatet/policen, og kan ændres med 90 dages varsel.

Præmien opkræves månedligt, på det betalingskort der er brugt ved købet af Husets Elektronikforsikring.

Betales den månedlige præmie ikke til tiden, sendes en rykker. Hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter fremsendelse af den første rykker, ophører forsikringen. Perioden der ikke er betalt forsikring for, vil ikke være dækket af Husets Elektronikforsikring.

Ved fremsendelse af rykker, er Danrisk Forsikringsagentur berettiget til, at opkræve et gebyr til dækning af omkostningerne i forbindelse med dette.

9. Indeksregulering

Præmien indeksreguleres på baggrund af timelønsindekset, der udgives af Danmarks Statistik. Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Reguleringen af præmien sker tidligst 1. januar 2018 og herefter årligt 1. januar.

10. Erstatningsgrundlag
 • Skadet udstyr erstattes med reparationsomkostninger.
 • Et apparat erklæres for totalskadet, hvis reparationsomkostningerne skønnes at overstige værdien af et nyt teknisk tilsvarende apparat, eller hvis reparationen af andre årsager af Danrisk Forsikringsagentur skønnes ikke at kunne betale sig.
 • Udstyr, der er blevet totalskadet, ombyttes eller erstattes således med nyt teknisk tilsvarende udstyr, hvilket vil sige, at det ikke kan garanteres, at udstyret erstattes med samme model, farve eller mærke, da modellen kan være udgået, eller der er kommet en anden model på markedet, som er billigere men stadig teknisk tilsvarende. Værdien af det nye udstyr kan aldrig overstige den oprindelige købspris, som er anført på købsfakturaen.
 • Der udbetales ikke kontant erstatning.
 • Der genleveres altid via Dansk Supermarked (Wupti).
11. Husets Elektronikforsikring dækker ikke
 • Skader, som er omfattet af den 2-årige reklamationsret (jf. Købelovens § 83).
 • Erhvervs produkter (ex. firmamobil/firma pc) da forsikringen KUN kan tegnes af privatpersoner.
 • Produkter med en købspris på over 40.000 kr.
 • Kørselsomkostninger/transport fra kunde til værksted.
 • Levering og installering af nyt produkt i forbindelse med en totalskade.
 • Genopladelige batterier.
 • Skader som følge af batterilækage.
 • Skade på andre effekter (følgeskader), herunder skade på indholdet af videobånd, cd´er / dvd´er, software, mistede filer eller lignende.
 • Skader eller fejl forvoldt med forsæt, eller skader på apparater hvor serienummeret eller produkt nummeret er ulæseligt eller fjernet.
 • Forbrugsartikler, eksempelvis pærer, film, engangsfilm, 3D briller, batterier, linse filtre, sikringer, tasker, kabler, ledninger og panzerglas m.v.
 • Skade forårsaget af dårlig pleje, manglende vedligeholdelse, fejlbetjening eller fejlinstallation herunder forkert brug af rensemidler på produkt.
 • Fastbrænding af LOGO.
 • Pixelfejl.
 • Skade forårsaget af uansvarlig indpakning/opbevaring under transport og forsendelse af udstyret.
 • Kosmetiske skader (så som ridser, skrammer, buler og revner), som ikke forringer udstyrets anvendelighed.
 • Almindelig slid, korrosion, oxidation, rust og falmede farver, som ikke forringer udstyrets anvendelighed.
 • Forebyggende vedligeholdelse.
 • Undersøgelsesgebyr, hvis der ikke kan konstateres en fejl på apparatet.
 • Skader, som kan henføres til uautoriseret indgreb i udstyret.
 • Tyveri og/eller enhver følgeskade forårsaget af tyveri samt bortkomst af enhver art.
 • Enhver skade forårsaget af Brand og/eller enhver følgeskade forårsaget af brand.
 • Ved enhver skadeanmeldelse skal apparatet kunne fremvises til vurdering af skade. Kan apparatet ikke fremvises, dækker forsikringen ikke.
12. Hvis der sker en skade

Skade anmeldes snarest efter at den er konstateret, på Husetsforsiking.dk under "anmeld skade". Hvis der er tale om en genreparation (samme fejl som tidligere) skal dette anmeldes STRAKS grundet der er en reparationsgaranti på 3 måneder fra værkstedets side på den tidligere reparation vedr. samme fejl.

Reparationer og genleveringer skal foretages via af Danrisk Forsikringsagentur.

Der ydes ikke erstatning for mistet brug af apparatet i forbindelse med en skade, eller for evt. ventetid i forbindelse med reparation herunder reservedele i restordre.

Ved anmeldelse af skader grundet udefra kommende hændelser, skal forsikringstageren oplyse hændelsesforløbet samt oplyse om eventuel sideløbende forsikring samt policenummer (indboforsikring eller lignende).

13. Særlige bestemmelser

I henhold til Forsikringsaftaleloven begrænses eller bortfalder forsikringstagers rettigheder, hvis forsikringstager:

 • Svigagtigt har angivet, fortiet eller skjult noget af betydning for vurdering af sagen.
 • Tilsidesætter sine pligter, som beskrevet i disse forsikringsbetingelser.
 • Har udvist grov uagtsomhed.
 • Gjensidige bærer ikke ansvaret for tab eller skade, som opstår i forbindelse med miljøforurening, naturkatastrofer, atomulykker eller krig, krigslignende begivenheder, borgerkrig, revolution, oprør, eller foranstaltning af magthavere, som ubeføjet har taget magten, eller ødelæggelser ved indgriben fra en myndighed.
 • Ved tegning af Husets Elektronikforsikring har forsikringstager en fortrydelsesret på 14 dage.
14. Opsigelse

Forsikringen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 30 dages varsel til en 1. i en måned.

Forsikringen kan endvidere opsiges skriftligt af hver af parterne med minimum 14 dages varsel, senest 1 måned efter afsluttet behandling af enhver skade, uanset udfaldet.

Ved forsikringsophør ophører dækningen samtidigt med at aftalen udløber. Skader, der ikke er anmeldt senest 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.

Husets Elektronikforsikring indskrænker ikke på noget tidspunkt de gældende regler i Købeloven og er omfattet af bestemmelserne i Forsikringsaftaleloven.

15. Klage og ankeinstanser

Klager vedrørende forsikringen, herunder over skadebehandlers afgørelser, kan indgives til Danrisk Forsikringsagentur. Såfremt klage til Danrisk Forsikringsagentur ikke løser problemet, har forsikrede mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2, 1

1572 København V

Tlf.: 33 15 89 00

www.ankeforsikring.dk

Der udfyldes en klageformular som findes på Ankenævnets hjemmeside. Formularen indsendes sammen med et klagegebyr. Gældende gebyrsatser findes på ankenævnets hjemmeside, eller oplyses ved telefonisk henvendelse til Ankenævnet.

16. Dobbeltforsikring

Hvis de interesser, der er omfattet af nærværende forsikring, også dækkes af andre forsikringsbetingelser, som udelukker dobbeltforsikring, gælder et sådant forbehold begge forsikringspolicer. Ansvaret deles i så tilfælde mellem policerne i henhold til bestemmelserne i de to eller flere policer. Sikrede er dog ikke berettiget til en højere erstatning fra to forsikringsgivere i fællesskab, end Sikrede ville have opnået hvis der alene havde været et forsikringsselskab. Hvis det erstatningspligtige beløb overstiger forsikringssummen, deles erstatningspligten mellem forsikringsselskaberne i forhold til de respektive forsikringssummer.

Krav mod 3. mand.

Såfremt Sikrede kan gøre krav gældende mod 3. mand, indtræder Gjensidige i sikredes plads og kan gøre krav gældende mod 3. mand i overensstemmelse med bestemmelserne i erstatningsansvarsloven § 22.

17. Behandling af Personlige Oplysninger

Sikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Danrisk Forsikringsagentur som forsikringsagent for Gjensidige, og Gjensidige foretager elektronisk databehandling af Sikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af Gjensidige eller Danrisk Forsikringsagentur som forsikringsagent for Gjensidige vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet deraf, og Sikrede erklærer sig ved begæring om forsikringsdækningen indforstået hermed.

I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af. 31. maj 2000 med senere ændringer gøres Sikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet i lande uden for Danmark og EU.

Disse oplysninger er udelukkende bestemt for forsikringstager og Gjensidige og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver.

Sikrede har krav på indsigt i og kan anmode om en kopi af de peronlige data, der opbevares om dem (mod et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Har Sikrede nogle spørgsmål om dette, kan Gjensidige persondatarepræsentant kontaktes. Der henvises til Gjensidiges politik for Anvendelse af Personoplysninger.

18. Forsikringsselskab

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, CVR.NR. 33259247, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ORG-nr. 995 568 217.

19. Forsikringsadministrator

Forsikringen administreres af:

Danrisk Forsikringsagentur ApS
Havnevej 1
4000 Roskilde

Tlf. 53 700 362

Præmien er inklusiv afgift i henhold til lov nr. 551 af 18. juni 2012, (Skadeforsikringsafgiftsloven).

Formidler modtager provision for forsikringsformidlingen, ved forespørgsel kan provisionens størrelse oplyses.

Lovvalg:

Forsikringen er underlagt dansk ret.

20. Forsikringsaftaleloven

For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler (lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer) i det omfang denne ikke er fraveget i betingelserne. De anførte bestemmelser og undtagelser gælder for denne police.

Forsikringsbetingelserne for Husets Elektronikforsikring er gældende pr. 1. juni 2016